Regulamin


System Internetowej Sprzedaży Detalicznej Tryumf Sp. z o.o.


 
Informacja o Sklepie

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem gifties.pl  i zwanego dalej "Sklepem" jest spółka  TRYUMF sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Władysława Grabskiego 8 (dalej: "Sprzedawca")
NIP 865-10-06-315
Regon 831351006
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156311
Adres poczty elektronicznej sklepu: biuro@gifties.pl

Ogólne zasady dokonywania zakupów.

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
4. Składać zamówienia mogą osoby zarejestrowane i zalogowane na stronie internetowej Sklepu  ("Klienci").
5. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z  niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
6. Klientów korzystających z usług sklepu gifties.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania starych modeli, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
9. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy oraz limitowania wielkości zamówienia artykułów występujących w ofercie Sklepu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.

Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

11. Dostęp do Internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową z plug-in'em Flash Player 9, rozdzielczość ekranu minimum 1024x768.

Składanie zamówień

12. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową http://www.gifties.pl na której zamieszczono ofertę handlową Sklepu stanowiącą zaproszenie do składania zamówień.
13. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Nie realizujemy zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.
14. Klient składa (kompletuje) zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie Sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży po wskazanej na stronie cenie. Wyboru dokonuje się przez wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka  poprzez kliknięcie przycisku "dodaj do koszyka" obok zdjęcia produktu.  Skompletowanie całego zamówienia i złożenie go Sprzedawcy odbywa się przez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie". Oznacza to złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy na wskazanych w zamówieniu warunkach.
15. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Sklep dołoży wszelkich starań, aby  zaproponować osobno (e-mail)  produkty zgodnie z intencją Klienta. Takie zamówienie realizowane będzie po akceptacji (e-mail) przez Klienta towaru, jego ceny i warunków dostawy.
16. W przypadku zakupu dokonanego zgodnie z pkt. 15 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia, a dostarczonymi zgodnie z późniejszymi uzgodnieniami i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.
17. Sklep zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru
18. Przyjęcie zamówienia do realizacji (zawarcie umowy) następuje w formie mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia przesłanego na adres poczty elektronicznej który Klient podał w podczas rejestracji w serwisie ISS. Oferta Klienta wiąże (jest ważna) przez 72 godziny. Oznacza to że brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 72 godzin od jego złożenia i nieskontaktowanie się  pracownika Sklepu z Klientem (e-mail lub telefon) w tym terminie oznacza odmowę przyjęcia zamówienia (zamówienie nie będzie realizowane).
W przypadku uzgadniania zamówień telefonicznie Sklep zastrzega prawo nagrywania rozmów.
19. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o terminie dostępności tego towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru niedostępnego w chwili złożenia zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu tj. w przypadku zmiany cen przez producenta. Zamawiający podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.

Ceny i płatność

20. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
21. Strony są związane ceną towaru wskazaną w potwierdzonym zamówieniu. Oznacza to, że późniejsza zmiana ceny towaru nie ma wpływu na warunki realizacji zamówienia.
22. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Oryginał faktury VAT jest dołączany do paczki i wysyłany wraz z zamówionym towarem.
23. Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w jeden ze sposobów sposób określonych na stronie internetowej sklepu w dziale "Warunki handlowe". Wyboru formy płatności Klient dokonuje w zamówieniu.

Realizacja dostaw

24. Dostawy na terenie kraju realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
25. Zamówienia dostarczane będą pod adres i w terminie wskazanym przez Klienta w  zamówieniu. Termin dostawy nie może być krótszy niż czas dostawy firmy kurierskiej,  tj. 2 dni robocze. Sklep dołoży starań w celu maksymalnego skrócenia czasu dostawy.
26. Koszt dostawy zależy od aktualnego cennika firmy kurierskiej i jest podawany na stronie internetowej Sklepu ("Warunki handlowe"). Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
27. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy Klient zostanie obciążony kosztami transportu oraz kosztami przechowywania przesyłki w oddziale DPD.
28. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie niniejszego Regulaminu .
29. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
30. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia towaru w  terminie oraz za szkody powstałe w transporcie - wynikające z przyczyn niezawinionych przez Tryumf sp. z o.o.

Odstąpienie od umowy

31. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o    odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient będący osobą  fizyczną, nabywającą towar w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, może  zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty  odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani  nie został w żaden sposób zniszczony.
Zwracany towar należy odsyłać najpóźniej w ciągu 14 dni razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wyraźną adnotacją "odstąpienie od umowy zakupu". Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
32. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w systemie ISS ,lub telefonicznie przez pracowników Sklepu.
33. Z zastrzeżeniem pkt 31 Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Odstąpienie następuje przez  wysyłanie na adres na który złożono zamówienie  e-mail zawierający oświadczenie o anulowaniu zamówienia. W razie otrzymania w tym czasie potwierdzenia, należy podać numer zamówienia.  W przypadku rezygnacji z zamówienia już zrealizowanego klient ponosi ewentualne koszty transportu wynikające z jego realizacji.

Gwarancje i reklamacje

34. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
35. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia nie wynikające z niewłaściwego używania powinien złożyć reklamację na adres: biuro@gifties.pl . Sklep rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną oraz na piśmie w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres  podany przez Klienta w zamówieniu lub reklamacji. W razie uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie towary do wyboru. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie
36. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są oględziny towaru Klient zostanie poinformowany przez firmę Tryumf o sposobie zwrotu przesyłki. Firma Tryumf zleci odbiór przesyłki firmie kurierskiej i poinformuję klienta mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru uszkodzonego towaru. Klient zobowiązuje się do przygotowanie paczki zwrotnej w podanym przez firmę Tryumf terminie. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury zakupu towaru który jest reklamowany. Przesyłki zwrotne do firmy Tryumf na jej koszt będą odsyłane do nadawcy.

Postanowienia końcowe

37. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep  danych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
Dane te Sklep może wykorzystać (z wyłączeniem udostępniania osobom trzecim) do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę, chyba że Klient zastrzeże brak zgody na takie przetwarzanie jego danych.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Sklep na żądanie Klienta ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych i ich usunięcia z bazy danych osobowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga w takiej sytuacji ponownego podania danych przez Klienta. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gifties.pl
38. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
39. Firma Tryumf zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższego regulaminu. Każdorazowo po zmianie regulaminu firma Tryumf poinformuje o tym fakcie klientów drogą mailową na adres wskazany podczas rejestracji w sklepie.

Aktualności

  • Miło nam poinformować, że mamy w ofercie sporo nowych projektów na różne okazje! Zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce "Nowości" :)

    05/12/2014Czytaj więcej...
  • Nowości! Mamy nowe propozycje Podziękowań dla rodziców, Pamiątki Chrztu oraz Jubileuszu Małżeństwa. Szczegóły znajdują się w poszczególnych ...

    29/10/2014Czytaj więcej...
  • Oryginalne i piękne podziękowania dla rodziców – poszukujecie pomysłu na prezent? Zapraszamy do działu Podziękowania dla Rodziców.

    12/05/2014Czytaj więcej...

Newsletter

Katalog Gifties

Sklep nie dysponuje tak dużą ilością towaru.
x
Dostępna ilość: szt.
Dodać do koszyka?
Czy na pewno chcesz usunąć ten towar z koszyka?
Stan niektórych towarów uległ zmianie i w chwili obecnej nie ma na magazynie wystarczającej ilości. Jeśli będzie taka potrzeba braki w stanach magazynowych zostaną uzupełnione dla Państwa.

B2B ornat 2B Ilość: 2 szt.Wartość: 345,67 zł
Uzupełnij informacje do umieszczenie na prezencie

Tekst, uwagi, zmiany

Dodaj plik

+ Dodaj kolejny plik
Anuluj
Dalej